Freitag, 04 Dezember 2020
A+ R A-

Züchter

AOKI

Farmname: AO AOKIYA
Gebiet: Katakai
Fläche: 30.000m2
spezialisiert auf:

Kikokuryu, Kikusui, Doitsu Yamatonishiki, Kawarimono, Goshiki

   

CHOGURO

Farmname: YAMACHO YORIJO
Gebiet: Kawaguchi
Fläche: 18.000m2
spezialisiert auf: Platina, Hikari Moyo

HIRASAWA-SEITARO

Farmname: MARUSEI YORIJO
Gebiet: Kawaguchi
Fläche: 100.000m2
spezialisiert auf:

Sanke, Kohaku, Kujaku, Kawarimono, Asagi

   

IKARASHI OZUMI

Farmname: IKARSHI YORIJO
Gebiet: Ozumitashiromachi
Fläche: 120.000m2
spezialisiert auf: Yamabuki, Platina, Hikarimono & Kawarimono

ISA

Farmname:  ISA YORIJO
Gebiet: Ojiya
Fläche: 70.000m2
spezialisiert auf: Kohaku, Sanke, Showa

 

IZUMIYA

spezialisiert auf: Go-Sanke, Kuajku, Hi-Utsuri, Bekko, Chagoi, Yamabuki, Koromo, Asagi

KANEKO

Farmname: KANEKO YORIJO
Gebiet: Yomogihra
Fläche: 30.000m2
spezialisiert auf:

Kujaku, Shiro Utsuri, Beni Kikokuryu, Hikarimono

    KATSUMI

KYOCHAN

Farmname: MARUKYU YORIJYO (KYOCHAN)
Gebiet: Yamakoshi
Fläche: 55.000m2
spezialisiert auf: Kohaku, Sanke

   

 

KOBAYASHI

Kawarigoi und Jumbo Koi, züchtet Magoi bis zu Jumbogröße

MARUDO

Farmname:  MARUDO YORIJO
Gebiet: Sampyonomachi
Fläche: 80.000m2
spezialisiert auf:

Kohaku, Sanke, Showa, Asagi, Hikarimono

   

MIYATORA

Farmname: MIYATORA YORIJO
Gebiet: Kawaguchi
Fläche: 50.000m2
spezialisiert auf:

Kohaku, Sanke, Showa, Kujaku

OOFUCHI

Farmname: FUKASAWA YORIJO
Gebiet: Kawaguchi
Fläche: 60.000m2
spezialisiert auf:

Kujaku, Kohaku, Sanke, Kymunryu, Shiro Utsuri

   

SAKAZUME

Farmname: SAKAZUME YORIJO
Gebiet: Uragara
Fläche: 50.000m2
spezialisiert auf:

Kohaku, Sanke, Showa, Ai Goromo, Budo Goromo

SINGICHI

Farmname: KAWABATA YORIJO
Gebiet: Katakai
Fläche: 25.000m2
spezialisiert auf: Kawarimono

   

SHINODA

Farmname:  SHINODA YORIJO
Gebiet: Koguriyama
Fläche: 80.000m2
spezialisiert auf:

Kohaku, Doitsu Kohaku, Doitsu Sanke, Ginrin Showa, Utsurimono

 

 

TSUNA

Farmname: TSUNA YORIJO
Gebiet: Kawaguchi
Fläche: 18.000m2
spezialisiert auf:

Goshiki, Platina, Ki-Utsuri

 

    TAMAURA

YAMAZAKI

Farmname: YAMASAN YORIJO
Gebiet: Kawaguchi
Fläche: 30.000m2
spezialisiert auf:

Purachina (Platina), Hariwake, Showa, Goshiki